Gruia Dufaut

ACHIZIȚII PUBLICE : AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTELOR DE LUCRARI

ACHIZIȚII PUBLICE : AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTELOR DE LUCRARI

Ultima actualizare: 8 septembrie 2021

Guvernul a adoptat recent Ordonanța nr. 15/2021 care permite ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale de lucrări pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri publice, prin actualizarea preţurilor aferente materialelor de construcții, în acord cu diminuarea sau creșterea costului pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractelor.

Ordonanța Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 833 din 31 august 2021, privește contractele de lucrări încheiate în baza legilor nr. 98/2016, 99/2016 și OUG nr. 114/2011, aprobată prin legea nr. 195/2012.

Moidificările preconizate se încadrează în situaţia prevăzută la art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 - modificări nesubstanțiale ale contractului / acordului-cadru care nu necesită inițierea unei noi proceduri de atribuire, ci doar încheierea unui Act adițional la contractul existent.

DOMENIUL DE APLICARE

Ajustările de prețuri privesc :

1) Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței (3 septembrie 2021):

  • încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, respectiv a Legii nr. 99/2016;
  • încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, respectiv a Legii nr. 99/2016, indiferent de durata de execuţie a acestora şi în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preţ;
  • încheiate în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, indiferent de durata de execuţie a acestora şi în cuprinsul cărora şi al documentaţiilor de atribuire iniţiale nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preţ.

2) Contractele de achiziţie publică/sectorială de lucrări pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, indiferent de stadiul derulării procedurii de atribuire.

După finalizarea procedurilor sus-invocate, contractele de achiziţie publică/sectorială de lucrări care se vor încheia vor include, în mod obligatoriu, clauza de ajustare a preţului stabilită potrivit prevederilor ordonanţei.

3) Contractele de achiziţie publică/contracte sectoriale de lucrări aflate în derulare, indiferent de durata de execuţie a acestora, în cuprinsul cărora şi al documentaţiilor de atribuire iniţiale au fost prevăzute clauze de revizuire a preţului, dar pentru care este prevăzută în contracte aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii acestora şi/sau îndeplinirea anumitor condiţii pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi data la care se împlineşte termenul, începând cu care se aplică clauza de revizuire şi/sau intervine împlinirea condiţiilor, după caz, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanţei.

PROCEDURA DE AJUSTARE : CONDIȚII ȘI TERMENE

Ajustarea prețului contractului se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OG 15/2021, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii.

Ajustarea se realizează pe baza unor situații de lucrări însușite de executant, dirginte de santier și autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului, prin aplicarea indicilor de cost în construcţii pentru costul materialelor, determinați de Institutul Naţional de Statistică.

Cererea de ajustare: In termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a OG 15/2021, contractanţii pot transmite autorităţilor/entităţilor contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a ordonanţei, pentru toate contractele de achiziţie publică/sectoriale de lucrări în care sunt parte.

Netransmiterea în termenul susmenționat a cererii de ajustare atrage decăderea contractantului din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor ordonanței.

Ajustarea prețului contractului se realizează prin aplicarea unei formule de calcul indicate în ordonanță, care ține cont de diferitele categorii de lucrări de construcţii şi tipuri de obiecte de construcţii.

Modificarea contractelor: Autorităţile/Entităţile contractante care au înregistrat solicitările contractantilor de ajustare a prețului sunt obligate să iniţieze demersurile legale în vederea ajustării preţului contractelor de achiziţie publică/sectoriale de lucrări, prin încheierea de acte adiţionale la acestea, în termen de cel mult 15 zile după expirarea termenului de transmitere a cererii de ajustare a prețului contractului.

De reținut că determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza unei situaţii centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, dirigintele de şantier şi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract.

CLAUZA OBLIGATORIE DE AJUSTARE A PRETULUI

Începând cu data de 3 septembrie 2021, autorităţile/entităţile contractante sunt obligate să introducă clauze de ajustare a preţului în toate documentaţiile de atribuire iniţiate după această dată, ce au ca obiect contracte de achiziţie publică/contracte sectoriale de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 6 luni.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept