Gruia Dufaut

[BURSA] DIN 2017, CASS PENTRU VENITURILE DIN DOBANZI, DIVIDENDE, INVESTITII SI CHIRII.CETATENII VOR TREBUI SA DEPUNA DECLARATII PENTRU FIECARE CATEGORIE DE VENIT

Ultima actualizare: 12 octombrie 2015


Din 2017, CASS pentru veniturile din dobanzi, dividende, investitii si chirii. Cetatenii vor trebui sa depuna declaratii pentru fiecare categorie de venit


Noul Cod Fiscal introduce, din 2017, obligaţia ca orice persoană fizică să plătească CASS (contribuţii de asigurări sociale de sănătate) pentru veniturile din dobânzi, dividende, investiţii şi chirii, spre deosebire de situaţia actuală, când la aceste tipuri de venit se impune CASS numai dacă persoana nu beneficiază de salariu.
Această noutate vine şi cu sarcini în plus, pentru cei care realizează mai multe tipuri de venit.
De exemplu, cetăţenii vor trebui să depună declaraţii pentru fiecare categorie de venit.
Reprezentanţii Cabinetului de avocatură Gruia Dufaut au avut amabilitatea să clarifice, în cadrul unui interviu, o parte dintre întrebările legate de aplicarea noului Cod Fiscal.
Potrivit avocaţilor, pentru veniturile din chirii, contribuabilii vor avea obligaţia să efectueze plăţi anticipate cu titlu de CASS, iar pentru veniturile din investiţii (dividende, dobândă, tranzacţii pe piaţă de capital), contribuţia anuală se stabileşte de către organul fiscal competent, prin decizie anuală de impunere, pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale privind veniturile realizate.


Cum îşi va calcula CASS o persoană care a cumulat venituri din salariu, dividende, dobândă, tranzacţii pe piaţă de capital şi chirii, începând din 2017?


Trebuie să reamintim că astăzi o persoană fizică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, investiţii, precum şi din alte surse nu datorează CASS (contribuţie de sănătate) pentru aceste venituri, dacă în paralel realizează şi venituri din salarii, pensii sau din activităţi independente.
O modificare importantă adusă de noul Cod Fiscal este eliminarea, începând cu 1 ianuarie 2017, a acestei excepţii; deci, începând cu 01 ianuarie 2017 orice persoană fizică va plăti CASS pentru toate aceste venituri.
În ceea ce priveşte modalitatea de stabilire a sumelor de plată, este important de reţinut că pentru fiecare categorie de venit în parte, Codul Fiscal prevede reguli speciale în baza cărora se stabileşte baza de calcul a contribuţiei: baza lunară de calcul şi baza anuală de calcul.
Ca regulă generală, baza lunară de calcul pentru categoriile de venituri mai sus enunţate nu poate depăşi valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut în vigoare pentru anul pentru care se stabileşte contribuţia.
Baza anuală de calcul al CASS este determinată că suma a bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuţia. Contribuţia anuală se calculează prin aplicarea cotei individuale (5,5%) asupra bazei anuale de calcul. Baza anuală de calcul nu poate fi mai mică decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară şi nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni.
În cazul persoanelor fizice care realizează atât venituri din dividende, dobândă, tranzacţii pe piaţă de capital şi chirii, cât şi venituri din salarii sau asimilate salariilor, baza anuală de calcul al CASS utilizată la încadrarea în plafonul minim prevăzut mai sus se determina ca suma a tuturor bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuţia.


Ce obligaţii de raportare are o astfel de persoană?


Cu excepţia veniturilor din salarii care rămân impozitate la sursă, pentru celelalte venituri persoana va depune declaraţia privind venitul realizat.


Cum trebuie să procedeze o astfel de persoană în momentul în care veniturile sale depăşesc plafonul de cinci salarii medii?


În principiu, în cazul în care baza anuală de calcul pentru veniturile mai sus enunţate este mai mare decât plafonul maxim, organul fiscal stabileşte prin decizia de impunere anuală CASS datorată la nivelul contribuţiei anuale aferentă plafonului anual maxim.


Când şi cum se plăteşte CASS pentru dividende, dobândă, tranzacţii pe piaţă de capital şi chirii?


Este notoriu deja faptul că legislaţia fiscală are o multitudine de reguli şi în aceeaşi măsură excepţii... Încercăm, însă, în cele de mai jos, să sintetizăm şi să prezentăm în răspunsul nostru, regulile generale.
Pentru veniturile din chirii, contribuabilii au obligaţia de a efectua plăti anticipate cu titlu de CASS, care se stabilesc de către organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pentru fiecare sursă de venit, pe baza declaraţiei de venit estimat/venit realizat. CASS se evidenţiază lunar, însă plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la dată de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru în cazul închirierii camerelor (cu excepţia celor în scop turistic).
Pentru veniturile din investiţii (dividende, dobândă, tranzacţii pe piaţă de capital), contribuţia anuală se stabileşte de către organul fiscal competent, prin decizie anuală de impunere, pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale privind veniturile realizate. Sumele de plată stabilite prin decizia de impunere anuală se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la dată comunicării deciziei de impunere.


Pentru ce tipuri de venit se reţine la sursă CASS?


Reţinerea la sursă a CASS nu este o noutate, totuşi Codul Fiscal modificat, prevede reţinerea obligatorie la sursă a contribuţiei de sănătate în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor, veniturilor din arendă sau din jocuri de noroc. Cota de CASS se poate reţine la sursă şi în cazul veniturilor obţinute din activităţi de proprietate intelectuală, dacă persoana în cauza optează în mod expres pentru acest lucru.


Ce obligaţii are organul fiscal privind calcularea CASS?


Organul fiscal are obligaţia stabilirii contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, în funcţie de categoriile de venituri realizate. Această contribuţie se stabileşte de organul fiscal prin decizie de impunere anuală, în anul următor celui de realizare a veniturilor. La rândul ei, decizia de impunere anuală se întocmeşte la termenul şi în formele stabilite prin ordin ANAF, pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale privind veniturile realizate, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţă fiscală.
În funcţie de veniturile pentru care se datorează CASS, organul fiscal emite o decizie de impunere pentru plăti anticipate, pe baza declaraţiilor de venit.


Ce obligaţii există în noul Cod Fiscal pentru veniturile din activităţi independente (drepturi de autor)?


Înainte de a răspunde la această întrebare se cuvine a clarifica ce înţelegem prin venituri din activităţi independente şi din drepturi de autor.
Conform art. 67 din Legea nr. 227/2015, veniturile din activităţi independente cuprind veniturile obţinute din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, venituri din profesii liberale şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod independent şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
Veniturile din drepturi de autor se regăsesc în categoria veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, ce cuprinde şi veniturile obţinute din drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi alte asemenea.
Este vorba, aşadar, de două categorii distincte de venituri, cu regim juridic şi fiscal proprii.
Pentru toate aceaste venituri se datorează impozitul pe venit în cuantum de 16%.
În ce priveşte contribuţiile sociale obligatorii, pentru anul 2016, persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente nu datorează CASS pentru aceste venituri, dacă realizează în paralel şi venituri din salarii. Noul Cod Fiscal elimină, însă, începând cu 2017 această excepţie.
O altă noutate este aceea că, începând cu 2016 se elimina posibilitatea pentru contribuabil de a stabili el însuşi venitul asigurat la sistemul public de pensii (în prezent, acesta are posibilitatea să stabilească ca venit asigurat un venit mai mic decât venitul realizat efectiv). Aşadar, în mod obligatoriu, începând cu 2016 CAS se va calcula la venitul net realizat/normă de venit din activităţile independente. Venitul la care se aplică şi se calculează CAS nu poate fi mai mic decât echivalentul a 35% din câştigul salarial mediul brut pe ţară, în vigoare pentru anul pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori aces câştig.
În ce priveşte contribuţiile sociale obligatorii pentru veniturile obţinute din drepturile de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă (care includ şi veniturile din drepturi de autor), contribuabilul are obligaţia de a plăti CAS şi CASS.
În cazul CAS, baza lunară de calcul o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 70 din Codul Fiscal, respectiv 40% din venitul brut.
În cazul CASS, pentru anul 2016, sunt menţinute excepţiile din actualul Cod Fiscal, în sensul că nu se datorează această contribuţie, dacă persoana realizează şi venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din pensii, din activităţi independente. Începând din 2017, se datorează CASS pentru toate aceste venituri, fără nicio excepţie.


Care sunt condiţiile că o persoană să se încadreze în categoria veniturilor independente?


În condiţiile legii, o persoană este considerată că desfăşurând o activitate independentă, şi deci se consideră că obţine venituri din activităţi independente, dacă activitatea pe care o desfăşoară îndeplineşte cumulativ cel puţin 4 dintre cele 7 criterii enumerate în legislaţie, printre care cele mai importante ar fi libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi, utilizarea patrimoniului persoanei fizice care desfăşoară respectivă activitate, libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, a programului de lucru, etc.


Notă: Informaţiile prezentate în acest interviu nu reprezintă o consultanţă juridică. Acest articol oferă o serie de informaţii de ordin general, bazate pe legislaţia aplicabilă în ziua publicării sale. Orice demers de a întreprinde sau nu o acţiune nu ar trebui să se bazeze pe aceste informaţii, ci pe o consiliere juridică specifică.


Interviu publicat in Ziarul Bursa de luni, 12 octombrie 2015


Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept