Gruia Dufaut

CONSTRUCTPLUS : FINANȚARE PENTRU PRODUCȚIA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

CONSTRUCTPLUS : FINANȚARE PENTRU PRODUCȚIA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

Ultima actualizare: 17 iulie 2023

Companiile din domeniul producției materialelor de construcții pot beneficia de ajutoare de stat de până la 50 de milioane de euro în cadrul programului național multianual 2023 – 2026 CONSTRUCTPLUS, potrivit OUG nr. 68/2023, in vigoare din 7 iulie 2023.

Valoarea totală a schemei de ajutor de stat nerambursabil instituita prin noua reglementare este de 596 milioane de euro din care pentru 2023 este alocat echivalentul în lei al sumei de 149 milioane euro.

Valoarea ajutorului de stat

Valoarea maxima a ajutorului de stat acordat în baza acestei scheme este de 50 milioane de euro, dar nu mai mult de 75% din valoarea investiţiei şi fără a depăşi intensitatea maximă a ajutoarelor prevăzută în Harta regională autorizată de Comisia Europeană prin Decizia C (2021) 9750 final din 20.12.2021, şi aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 311/2022.

Beneficiarul ajutorului de stat regional trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile1  totale ale proiectului de investiţie, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public, cu respectarea regulilor privind intensitatea ajutorului de stat prevăzute în Anexa nr. 2 a OUG nr. 68/2023.

Valoarea ajutorului de stat poate fi majorată cu 5-10 procente, dacă investiţia este localizată în mediul rural sau în unul din ultimele 10 judeţe după PIB/locuitor.

Investiții finanțate - Condiții

Investitiile realizate in cadrul programului CONSTRUCTPLUS trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate :

- Să fie considerate investiţii iniţiale sau investiţii iniţiale in favoarea unei noi activități economice.

 • În cazul IMM-urilor, ajutorul de stat se acordă pentru realizarea unei investiţii iniţiale, în toate regiunile României, cu excepţia Municipiului Bucureşti şi a localităţilor din judeţul Ilfov care nu sunt enumerate în anexa nr. 2 a OUG nr. 68/2023.
 • În cazul întreprinderilor mari, ajutorul de stat se acordă: (a) pentru realizarea unei investiţii iniţiale, în toate regiunile României, cu excepţia Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, respectiv (b) doar pentru realizarea unei investiţii iniţiale pentru o nouă activitate economică, în localităţile din judeţul Ilfov prevăzute în anexa nr. 2.

- Să își demonstreze eficiența economică raportat la obiectivele schemei de ajutor de stat și viabilitatea pe perioada implementării investiției, respectiv 5 ani de la data finalizării acesteia în cazul întreprinderilor mari și 3 ani în cazul IMM-urilor;

- Să îndeplinească indicatorii cantitativi și calitativi ce vor fi stabiliți prin Ghidul solicitantului care va fi aprobat prin HG în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență sus-citate;

- Să fie realizate în domeniile de activitate eligibile mentionate in anexa 1 a OUG.

Întreprinderi eligibile

Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate :

 1. se angajează să realizeze o investiţie iniţială în România, în unul din domeniile CAEN prevăzute în anexa nr. 1 a OUG nr. 68/2023 ;
 2. nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate;
 3. nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii, dacă nu au planuri de restructurare şi reeşalonare a plăţilor;
 4. nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate şi ajutorul a fost recuperat, inclusiv dobânda aferentă, conform prevederilor legale în vigoare;
 5. nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
 6. nu au obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central.
 7. au rentabilitatea CA mai mare decat zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate; 8. au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
 8. au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100 mii lei;
 9. nu aparţin unor acţionari/asociaţi care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Sunt considerate eligibile și întreprinderile nou-înființate, dacă își desfășoară activitatea într-unul din domeniile CAEN prevăzute în anexa nr. 1 a OUG nr. 68/2023 și dacă (1) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100 mii lei și (2) nu aparţin unor acţionari/asociaţi care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Date privind derularea programului

Virarea efectivă a ajutorului de stat se realizează prin rambursarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă.

Ultima cerere de plată transmisă Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului nu va depăşi data de 31 decembrie 2028.

Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 30.

Se pot emite acorduri pentru finanţare, în baza prezentei scheme, până la data de 31 decembrie 2026, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a Hărţii Regionale pentru România, în limita bugetului anual alocat schemei.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2024-2029, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului alocat schemei.

***

Nota

 1. Cheltuieli eligibile sunt, între altele, costurile fără TVA aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale care sunt exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară a ajutorului de stat; de asemenea, pot fi eligibile, în anumite condiții, și costurile legate de închirierea de active corporale. Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale, în timp ce pentru IMM-uri, costurile activelor necorporale sunt eligibile 100%.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept