Gruia Dufaut

ACHIZIȚII PUBLICE: NOI MODIFICĂRI PRIVIND AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII

ACHIZIȚII PUBLICE: NOI MODIFICĂRI PRIVIND AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII

Ultima actualizare: 20 aprilie 2022

Prețurile contractelor de achiziție publică/ sectoriale / de concesiune / acorduri-cadru de produse și de servicii vor putea fi ajustate, la fel ca și în cazul contractelor de lucrări (pentru materialele de construcții), pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-au fundamentat prețurile contractelor.

Măsura, prevăzută în OUG nr. 47, publicată în Monitorul Oficial nr. 377 din 15 aprilie 2022, vine în completarea OG nr. 15/2021 care permitea ajustarea prețului doar în cazul contractelor de achiziție publică / sectoriale/ concesiune /acorduri-cadru de lucrări.

Prevederile OUG nr. 47/2022 se aplică în cazul contractelor/acordurilor-cadru aferente obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale finanțate integral sau parțial din fonduri publice sau din fondurile proprii ale autorităților/entităților contractante, contracte încheiate în baza legilor nr. 98/2016, 99/2016 și 100/2016 și a OUG nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității.

Modificările preconizate nu sunt considerate modificări substanțiale ale contractului / acordului-cadru și nu impun inițierea unei noi proceduri de atribuire, ci doar încheierea unui act adițional la contractul deja existent.

Domeniul de aplicare

Ajustările de prețuri privesc :

1) Contractele/acordurile-cadru de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv la 15 aprilie 2022:

 • încheiate înainte de intrarea în vigoare a legilor nr. 98/2016, 99/2016 și 100/2016;
 • încheiate după data intrării în vigoare a legilor susmenționate, indiferent de durata de execuţie a acestora şi în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preţ;
 • în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a prețului prevăzută de OG nr. 15/2021 ;
 • în cuprinsul cărora este prevăzut un preț ferm.

2) Contractele/acordurile-cadru de produse aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență citate și care:

 • au ca obiect dotări sau echipamente tehnologice şi funcţionale / utilaje necesare punerii în funcţiune şi/sau echipării şi dotării specifice a obiectivelor / proiectelor de investiţii / lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale, conform funcţiunii preconizate sau strict necesare execuţiei lucrărilor în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în Anexele nr. 1 de la legile nr. 98/2016, 99/2016 și 100/2016 ;
 • au ca obiect achiziția de dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale, menționate la punctul de mai sus, precum şi achiziţia de produse destinate realizării lucrărilor de întreţinere/reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes naţional, judeţean sau local, iar achiziţia este realizată prin atribuirea unui contract distinct.
 • au prevăzut un preț ferm în cuprinsul lor.

3) Contractele/acordurile-cadru de servicii aflate în derulare la data intrării în vigoare OUG nr. 47/2022 și care au ca obiect realizarea de studii de fezabilitate şi/sau proiecte tehnice, care conțin clauze de revizuire sau în cuprinsul cărora este prevăzut un preț ferm.
4) Contracte/acorduri-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes naţional aflate în derulare, indiferent de durata de execuţie / furnizare / prestare a acestora :

 • care conțin clauze de revizuire a preţului, dar pentru care este prevăzută aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii contractului şi/sau îndeplinirea anumitor condiţii pentru aplicarea acestora ;
 • care conțin clauze de revizuire / actualizare a preţului, altele decât cele prevăzute de OG nr. 15/2021, stabilite în raport cu rata inflaţiei sau cu alţi indici, a căror aplicare conduce, exclusiv pentru restul rămas de executat, la o valoare a ajustării preţului mai mică decât cea rezultată prin aplicarea prevederilor OUG nr. 47/2022, pentru diferenţa de preţ până la valoarea ajustării stabilite ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă.

În ceea ce privește momentul demarării procedurii de achiziție pentru contractele / acordurile-cadru menționate mai sus, prevederile OUG nr. 47/2022 se aplică și contractelor / acordurilor-cadru de lucrări / produse / servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național pentru care procedurile de atribuire sau achizițiile directe sunt în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a ordonanței.

Prevederile ordonanţei de urgenţă nu se aplică :

 • contractelor de achiziţie publică / sectoriale / de concesiune / acordurilor-cadru aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ;
 • procedurilor de atribuire aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă ;
 • proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate.

Procedura de ajustare : Conditii si termene

Ajustarea prețului contractului se realizează ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului, la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat / furnizat / prestat la data intrării în vigoare a OUG nr. 47:2022, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor sau până la furnizarea integrală și recepționarea produselor achiziționate / recepționarea documentațiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare prestate.

Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcţii total, diseminat de Institutul Naţional de Statistică, prin aplicarea unei formule de calcul indicate în ordonanță.

Cererea de ajustare: În termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 47/2022, contractanţii pot transmite autorităţilor / entităţilor contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat / furnizat, existent la data intrării în vigoare a ordonanţei, pentru toate contractele de achiziţie publică / sectoriale / de concesiune / acordurile-cadru în care sunt parte.

Netransmiterea în termenul susmenționat a cererii de ajustare atrage decăderea contractantului din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor ordonanței. Î

n cazul în care procedura de atribuire este în curs de desfășurare:

 • (procedura de atribuire este într-o etapă anterioară datei limită de depunere a ofertelor) autoritățile/entitățile contractante sunt obligate să întreprindă diligenţele necesare în vederea modificării documentaţiilor de atribuire cu includerea clauzei de ajustare ;
 • (procedura de atribuire este într-o etapă ulterioară etapei depunerii ofertelor) după finalizarea procedurilor sau a achiziţiilor directe, contractele se încheie conform documentaţiilor de atribuire sau documentelor aferente achiziţiilor directe, iar ulterior contractantul trebuie să adrese autorității / entității contractante solicitarea de ajustare, în termen de 15 zile de la încheierea contractului, dar nu mai târziu de data emiterii ordinului de începere a execuţiei contractului, sub sancţiunea decăderii. Actul adiţional urmează să se încheie în termen de 10 zile de la depunerea solicitării.

Modificarea contractului: Autorităţile / entităţile contractante care au înregistrat solicitările contractanților de ajustare a prețului sunt obligate să iniţieze demersurile legale în vederea ajustării preţului contractelor / acordurilor-cadru, prin încheierea de acte adiţionale, în termen de cel mult 45 zile după expirarea termenului de transmitere a cererii de ajustare a prețului contractului.

De reținut că determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, şi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract. Sperăm că aceste informații v-au fost utile !

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept