Gruia Dufaut

MODIFICĂRI RECENTE ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

MODIFICĂRI RECENTE ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

Ultima actualizare: 10 octombrie 2022

Legislația incidentă în domeniul achizițiilor publice a suferit o serie de modificări importante în ultima perioadă, odată cu aprobarea Legii nr. 208 din 11 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022.

Astfel, pe de o parte au fost mărite pragurile privind valoarea achizițiilor publice prin care autoritățile contractante pot achiziționa direct produse sau servicii, fără obligația organizării unei licitații, iar pe de altă parte au fost introduse noi obligații pentru autoritățile contractante care apelează la procedura achiziției directe.

Au apărut, de asemenea, modificări cu privire la soluționarea litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii. Aceste modificări au intrat în vigoare la 10 septembrie 2022, fiind aplicabile procedurilor de atribuire inițiate după această dată. În cele ce urmează prezentăm principalele modificări aduse legilor achizițiile publice :

Mărirea (dublarea) pragurilor privind achizițiile publice

Pragurile privind valoarea estimată a achizițiilor publice până la care autoritățile contractante au dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări (art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016), au crescut :

  • de la 135.060 lei la 270.120 lei – pentru achiziționarea directă a produselor sau serviciilor ;
  • de la 450.200 la 900.400 lei – pentru achiziționarea directă a lucrărilor.

Angajamentul legal prin care se efectuează cheltuielile aferente achiziției directe poate lua forma unui contract de achiziţie publică, a unei comenzi sau a altui tip de document încheiat în condiţiile legii, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, cardurile de plată şi/sau portofele electronice.

Noi obligaţii şi drepturi ale autorității contractante în cazul achizițiilor directe

  • Obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție în SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziționate, pentru achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei (fără TVA) - pentru produse şi servicii, respectiv 560.000 lei (fără TVA) - pentru lucrări.
  • Obligaţia de a consulta minimum 3 operatori economici pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 140.000 lei (fără TVA) - pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei (fără TVA) - pentru lucrări, dar mai mică sau egală cu 560.000 lei ; dacă în urma consultării, autoritatea contractantă primeşte doar o ofertă valabilă din punctul de vedere al cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi realizată.
  • Dreptul de a achiziţiona pe baza unei singure oferte, dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică sau egală cu 140.000 lei (fără TVA) - pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei (fără TVA) - pentru lucrări (față de 70.000 lei conform reglementării anterioare, care nu făcea diferență între achiziție de produse și servicii / achiziție de lucrări).
  • Dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte, dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 9.000 lei (fără TVA) - față de 4.500 lei conform reglementării anterioare care nu făcea diferenția între achiziția de produse și servicii / achiziția de lucrări).
  • Obligaţia de a transmite trimestrial în SEAP o notificare cu privire la achizițiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puțin obiectul, cantitatea achiziționată, valoarea şi codul CPV, cu excepția achizițiilor realizate prin utilizarea catalogului electronic SEAP.

Modificarea unor termene in cazul solicitărilor de clarificări

În legea nr. 98/2016 se introduce un termen de cel mult 15 zile lucrătoare pentru ofertanți / candidați pentru transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificări. Termenul de răspuns poate fi prelungit în funcție de complexitatea solicitării, aceasta în condițiile în care reglementarea anterioară nu prevedea vreun termen pentru transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificări.

Soluționarea litigiilor de instanța de judecată

Legea instituie un termen de 45 de zile pentru soluționarea proceselor și cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor.

Totodată, se include în categoria litigiilor aflate în competenţa secției de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului şi procesele şi cererile privind executarea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor.

Contestarea documentelor constatatoare

Documentele constatatoare emise de autoritatea/entitatea contractantă care conțin informații referitoare la îndeplinirea / neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii pot fi contestate la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora contractantului.

Contestarea nulității absolute a contractului

Se reglementează dreptul ANAP de a cere solicita instanţei de judecată constatarea nulităţii absolute a unui contract / act adiţional la acesta care a fost încheiat cu încălcarea condiţiilor cerute, după caz, de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Registrul utilajelor, echipamentelor şi instalațiilor

Prin Ordinul nr. 1417 / 2022 au fost aprobate Normele metodologice privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică / sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.

Registrul respectiv reprezintă o bază de date electronică care cuprinde informaţiile necesare pentru identificarea utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţii publice / sectoriale pentru realizarea obiectivelor de investiţii din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.

Accesarea registrului propriu se face de către operatorii economici după autentificarea în SEAP, în secţiunea dedicată, iar sistemul afişează lista utilajelor, datele curente ale fiecărui utilaj, istoricul versiunilor anterioare, persoana / persoanele care le-a / au completat (operator economic, autoritate contractantă), procedurile de achiziţie publică/ sectorială la care a fost declarat ca fiind disponibil fiecare utilaj, contractele în cadrul cărora a fost disponibil fiecare utilaj şi pentru ce perioade de timp.

Astfel, începând cu data de 1 martie 2023, autorităţile contractante au posibilitatea tehnică să stabilească în sistem, la nivelul documentaţiei de atribuire, pentru întreaga achiziţie, sau la nivel de lot/loturi, atunci când procedura de achiziţie publică/ sectorială este organizată pe loturi, dacă ofertanţii au obligaţia să completeze formularul de utilaje în cadrul ofertei depuse prin mijloace electronice.

Atunci când sistemul determină că un utilaj care este declarat disponibil în cadrul unei oferte depuse în cadrul unei proceduri de achiziție publică/sectorială este în același timp declarat ca fiind disponibil pentru mai multe contracte de achiziții publice / sectoriale atribuite, ale căror perioade de derulare se suprapun, sistemul notifică automat autoritățile contractante implicate, precum şi ofertanţii / contractanţii care au declarat acel utilaj la nivelul formularului de utilaje.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept