Gruia Dufaut

CUM S-AU SCHIMBAT REGULILE ÎN MATERIE DE AUTORIZARE ȘI EXECUTARE A CONSTRUCȚIILOR

CUM S-AU SCHIMBAT REGULILE ÎN MATERIE DE AUTORIZARE ȘI EXECUTARE A CONSTRUCȚIILOR

Ultima actualizare: 10 mai 2023

Reglementările legale în vigoare privind autorizarea și executarea construcțiilor, în special Legea nr. 10/1995 și Legea nr. 50/1991 au suferit modificări legislative importante pe parcursului anului 2022 și până în prezent.

În contextul acestor modificări, reluăm câteva aspecte cheie care au relevanță din perspectiva autorizării și executării lucrărilor de construcții.

Valabilitatea autorizației de construire

Potrivit modificărilor aduse de Legea nr. 176/2022 1  la Legea construcțiilor nr. 50/1991, valabilitatea autorizației de construire poate fi prelungită, în mod gratuit 2, o singură dată pentru cel mult 24 de luni, față de cel mult 12 luni, anterior.

Termenul de depunere a cererii de prelungire a fost și el majorat de la 15 la 45 de zile lucrătoare înainte de data de expirare inițială a autorizației de construire. Ulterior, prin Legea nr. 316/2022 3  s-a stabilit că prelungirea valabilității autorizației în condițiile Legii nr. 176/2022 se aplică și în cazul autorizațiilor de construire deja prelungite, aflate în termenul de valabilitate la momentul adoptării legii.

Prelungirea valabilității autorizării poate fi cerută autorităților emitente atunci când lucrările de construcții nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit.

Reamintim ca valabilitatea inițială de autorizației de construire este de cel mult 24 de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul are dreptul să înceapă lucrările după notificarea prealabilă a autorității emitente.

Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizațiile de construire, ca și certificatele de urbanism, avizele, acordurile după caz își mențin valabilitatea pe toată durata de implementare a proiectelor, până la finalizarea executării lucrărilor, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor, cu condiția ca lucrările să înceapă în termen de 12 luni de la data emiterii autorizației de construire.

Procedura de autorizare

Construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor şi utilajelor tehnologice se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcțiilor.

Ca regulă generală, autorizația de construire/ desființare poate fi emisă numai după obținerea tuturor avizelor necesare, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) sau a Planului Urbanistic General (PUG).

Astfel, autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Pentru construcțiile reprezentând anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole, termenul de emitere a autorizației de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii. Autorizațiile de construire se pot emite si in regim de urgenta in termen de pana la 7 zile, a solicitarea justificată a beneficiarilor, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgență.

Autorizația de desființare se emite în aceleași condiții ca şi autorizația de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora.

Cu toate acestea, în situația în care în locul construcțiilor demolate solicitantul va construi o nouă construcție se eliberează o singură autorizație de construire în care se indică şi se aprobă atât demolarea construcţiei vechi cât şi construirea celei noi. În acest caz se percepe doar taxa în vederea construirii.

În anumite situații specificate de Legea nr 50/1991 se pot executa și unele lucrări fără autorizaţie de construire/desfiinţare care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor.

Tot prin excepție de la regulile mai sus enunțate, se pot emite autorizații de construire/desființare și fără elaborarea, avizarea şi aprobarea, în prealabil, a documentației sus-invocate pentru anumite lucrări indicate in legea 50/1991. Dintre acestea, menționăm în special excepția în cazul lucrărilor de consolidare, reconstruire, modificare, reparare, reabilitare, protejare, restaurare şi/sau de conservare, extindere a clădirilor de orice fel, supraetajare a clădirilor existente, precum și în cazul obiectivelor de investiții pe terenurile agricole situate în extravilan și al celor specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile, capacități de producție a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide şi biogaz, unități de stocare a electricității, stații de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafață de maximum 50 ha – aceasta prin corelare cu recentele modificări aduse Legii nr. 18/1991 de Legea Legea nr. 21/2023.

În situația neînceperii lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizației de construire sau a schimbării de temă şi dacă nu au fost aprobate reglementări urbanistice diferite faţă de cele în temeiul cărora a fost emisă autorizația inițială, se va putea emite o nouă autorizație de construire în baza aceleiași documentații pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri, în măsura în care această nouă autorizaţie de construire este solicitată într-un interval de timp egal cu termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire iniţiale.

În cazul schimbării regimului de protecţie al imobilului sau al zonei în care se află acesta, de la data emiterii autorizaţiei până la noua solicitare de autorizaţie este necesară reconfirmarea avizului emis de către autoritatea emitentă responsabilă cu problematica protecţiei. În situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru continuarea lucrărilor cu respectarea prevederilor documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare iniţiale, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri.

În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă care depășește durata de execuție înscrisă în autorizația de construire/desființare, fără aplicarea măsurilor de conservare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai având la bază o documentație tehnică întocmită în conformitate cu concluziile unui raport de expertiză tehnică a lucrărilor executate privind respectarea cerințelor fundamentale aplicabile.

Astfel cum am precizat și la începutul articolului, prin excepţie de la prevederile celor 2 alineate de mai sus, în cazul în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 45 de zile lucrătoare înaintea expirării acesteia.

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se acordă gratuit, o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 24 de luni. Autorizațiile de construire sau de desființare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ, ca urmare a introducerii acțiunii de către prefect, în urma activității de control a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

Responsabilitatea constructorului

Constructorii sunt responsabili de calitatea și siguranța construcției, precum și de respectarea reglementărilor legale și a standardelor de calitate.

Constructorii trebuie să asigure că lucrările sunt efectuate de către lucrători calificați și bine pregătiți și să utilizeze materiale de construcție de înaltă calitate. De altfel, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, art. 9 literele m), n), care (după unele prorogări de termene) vor intra în vigoare începând cu 25 august 2023 este obligatorie certificarea tehnico-profesională a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare şi/sau consultanţă în construcţii sau care execută lucrări de construcţii. Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

Răspunderi şi sancţiuni

Executarea lucrărilor de construcţii cu încălcarea prevederilor legale aplicabile poate duce la aplicarea de amenzi pentru contravenții, respectiv la pedepse cu închisoarea, de la 3 luni la 1 an, sau amendă pentru infracțiuni.

***

În general, modificările apărute în legislația din sectorul construcțiilor au avut drept scop uniformizarea și simplificarea procedurilor de autorizare, introducerea unor cerințe noi pentru promovarea investițiilor în domeniul energiei regenerabile sau, pur și simplu, realizarea de construcții verzi.


Note : 

1. Legea nr. 176/2022 pentru aprobarea OUG nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din OUG nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul naţional de dezvoltare locală, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicatâ in Monitorul Oficial 567 din 10 iunie 2022.

2. Înainte de adoptarea Legii nr. 176/2022 pentru prelungirea valabilității autorizației de construire se percepea o taxă de 30% din taxa pentru emiterea autorizației inițiale.

3. Legea nr. 316 din 18 noiembrie 2022 pentru aprobarea OUG nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial 1.121 din 21 noiembrie 2022.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept