Gruia Dufaut

DREPT SOCIETAR: MODIFICĂRI CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚILOR

DREPT SOCIETAR: MODIFICĂRI CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚILOR

Ultima actualizare: 2 februarie 2023

Legislația cu incidență asupra constituirii societăților, înregistrării la Registrul comerțului, dar și cea care reglementează regimul fiscal aplicabil anumitor societăți a fost supusă unor modificări importante pe parcursul anului 2022, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2023.

În cele ce urmează reluăm pe scurt câteva din principalele modificări operate de Legea nr. 265/2022 și OG nr.16/2022.

A. Noutăți fiscale în vigoare de la 1 ianuarie 2023 în cazul societăților

 • Cota de impozitare

Conform modificărilor introduse de OG nr. 16/2022, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se stabileşte în cotă unică de 1% şi devine facultativ dacă sunt îndeplinite anumite condiţii prevăzute de lege, între care: cifra de afaceri anuală de maximum 500.000 euro (fata de 1.000.000 euro, până la 31 decembrie 2022), existenţa a cel puţin unui salariat1 nedepăşirea unui procent de 20% din veniturile totale pentru veniturile din consultanţă şi management2; același acționar/asociat poate deține titluri de participare la cel mult 3 microîntreprinderi (acționarii/asociații care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot).

 • Impozitul pentru sectorul HoReCa

Contribuabilii care desfăşoară activităţi în domeniul HoReCa3  care au datorat impozit specific pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (1%) fără nicio condiţionare.

 • Impozitul pe dividende

Cota de impozitare s-a majorat de la 5% la 8% pentru dividendele distribuite / plătite între persoanele juridice române, precum și pentru cele distribuite / plătite nerezidenților (sub rezerva convențiilor pentru evitarea dublei impuneri). De asemenea, s-a eliminat scutirea de la plata impozitului pentru dividendele distribuie și plătite fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative. Impozitul, în cazul dividendelor interimare distribuite în baza situațiilor financiare interimare din 2022, a fost menținut la 5%, cu deosebirea că în cazul dividendelor aferente trimestrului IV din 2022, care se distribuie în 2023, impozitul va fi de 8%.

 • Scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit

Această facilitate s-a extins și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare, precum și în activele reprezentând retehnologizarea. Activele respective vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.

***

Alte modificări de ordin fiscal în vigoare de la 1 ianuarie 2023, dar care prezintă interes pentru companii sunt cele ce privesc modificarea, în anumite situații, a cotei de TVA4 , taxe și impozite pe clădiri5.

De asemenea, din perspectiva dreptului muncii, noile reglementari legale au introdus un plafon lunar pe venitul neimpozabil care nu se cuprinde de angajator în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază al salariatului corespunzător locului de muncă ocupat, pentru o serie de prestații legate în special de unele avantaje salariale (clauze de mobilitate, contravaloarea indemnizației pentru hrană, chirie, pensii facultative, asigurare voluntară de sănătate etc.).

B. Reguli noi la înregistrarea societăților

 • Procedura de constituire online

Legea nr. 265/2022 a introdus posibilitatea de a constitui o societate în totalitate în regim online, în condițiile în care, până la momentul intrarii în vigoare a acestei legii, procedura de înființare a societăților se putea derula numai parțial online. Astfel, actul constitutiv al unei societăți în curs de constituire poate fi întocmit online, prin completarea unui formular-tip, cu opțiuni predefinite, disponibil pe pagina de internet a ONRC. Respectivul act se semnează de toți fondatorii sau de reprezentanții acestora, cu semnătură electronică calificată. În cadrul procedurii de constituire online, în cazul în care, în mod excepțional, registratorul solicită prezența fizică, toate celelalte etape ale procedurii vor fi continuate în integralitate online.

 • Disponibilitatea denumirii societății

Prin noua reglementare, cerința de a prezenta dovada disponibilității denumirii societății a fost eliminată, iar durata de valabilitate a rezervarii de denumire a fost redusă de la 3 luni la o lună.

Totodată, a fost eliminată cerința prin care era obligatorie obținerea și depunerea la Registrul Comerțului a acordului Secretariatului General al Guvernului pentru denumirile societăților care conțin cuvinte precum „român”, „național” etc. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 265/2022, formalitățile în acest sens sunt îndeplinite direct de către Registrul Comerțului.

 • Specimenul de semnătură

A fost eliminată cerința depunerii la Registrul Comerțului a semnăturilor reprezentanților societății, în termen de 15 zile de la numirea acestora. Declarația pe propria răspundere S-a eliminat obligația fondatorilor, a primilor directori, a primilor membri ai Directoratului şi ai Consiliului de Supraveghere, respectiv a primilor cenzori (după caz) de a prezenta declarații pe propria răspundere, care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru a deține această calitate.

 • Capitalul social

A fost înlăturată cerința de a vărsa capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată, integral, încă de la constituire. În cazul SRL-urilor, capitalul social poate fi vărsat etapizat: 30% din valoarea capitalului social subscris în cel mult 3 luni de la data înmatriculării, dar nu mai târziu de data începerii activității efective a companiei, iar restul în termen de 12 luni (cu excepția aportului în natură, care va putea fi vărsat în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării).

A fost, de asemenea, majorat termenul de aducere la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale privind majorarea de capital de la un an la 18 luni.

 • Aportul în natură

S-a eliminat cerința prezentării, în cazul aporturilor în natură subscrise şi vărsate la constituire, a actelor privind proprietatea, iar în cazul în care printre acestea figurează şi imobile, a certificatului constatator al sarcinilor de care sunt grevate.

 • Cererea de înregistrare

Cererile de înregistrare a societatilor şi înscrisurile depuse în susținerea acestora, întocmite de avocați sau de către notarii publici, pot fi semnate de aceştia cu semnătură electronică calificată și transmise Registrului Comerțului prin mijloace electronice.

Cererea şi înscrisurile doveditoare vor putea fi depuse în continuare și în format fizic, la ghișeu, sau trimise prin poștă / curier.

Termenul de soluționare prevăzut de Legea nr. 265/2022 este de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii.

 • Înregistrarea sucursalelor companiilor străine

Principala noutate în procedura de înregistrare a sucursalelor companiilor al căror sediu principal se află într-un stat membru al UE este aceea că anumite documente şi informații vor putea fi obținute şi verificate de ONRC prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului din statele membre UE.

ONRC va transmite, astfel, prin intermediul aceluiași sistem de interconectare, registrului comerțului de la sediul persoanei juridice din străinătate un extras privind înregistrarea sucursalei. Certificatele de înregistrare şi certificatele constatatoare vor putea fi emise (după parcurgerea procedurii prealabile de depunere şi analiză a dosarului de înregistrare) şi în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată / sigiliu electronic calificat.

 • Eliminarea regulii unanimității la SRL-uri

Pentru a înlesni procesul decizional în cadrul SRL-urilor, hotărârile privind modificarea actului constitutiv pot fi luate cu majoritate absolută, în lipsa unei prevederi contrare în actul constitutiv. Până la intrarea în vigoare a noilor prevederi legale, aceste hotărâri se adoptau cu votul tuturor asociaților, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevedea altfel.

 • Actul constitutiv – informații obligatorii

Legea nr. 265/2022 aduce o serie de modificări importante privind conținutul actului constitutiv :

a) În cazul SRL- urilor, noua lege menționează în mod expres o serie de elemente obligatorii pe care actul constitutiv trebuie sa le includă, printre care amintim :

 • durata mandatului administratorilor;
 • modalitatea de adoptare a hotărârilor AGA în cazul în care, din cauza parității participării la capitalul social, nu poate fi stabilită o majoritate absolută;
 • modalitățile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când asociații sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societății.

b) În cazul SA - urilor sau al societăților în comandită pe acțiuni, actul constitutiv va menționa printre altele, în plus faţă de reglementarea actuală, dacă societatea este sau nu listată pe o piață reglementată, precum și orice restricție cu privire la transferul de acțiuni.

 • Amenzi noi

Nerespectarea obligației de ținere a unui registru al acționarilor atrage aplicarea unei amenzi contravenționale cuprinse între 5.000 lei și 15000 lei (circa 1.000 euro până la 3.000 euro) și va putea conduce la dizolvarea societății.

 • Noi reguli de funcționare a Registrului Comerțului

Legea nr. 265/2022 a introdus, de asemenea, o serie de concepte noi, precum cel al registratorului de la Registrul Comerțului, care înlocuiește și abrogă noțiunea de judecător-delegat.

Totodata, competentele registratorului ONRC au fost extinse si asupra procedurii de fuziune/ divizare. De asemenea, noua reglementare a introdus Buletinul Electronic al Registrului Comerțului - o platformă electronică accesibilă gratuit prin portalul de servicii online al ONRC. În acest buletin sunt publicate o parte din documentele societare (încheierile registratorilor de Registrul Comerțului, anumite hotărâri judecătorești înregistrate în Registrul Comerțului etc.), restul (de exemplu hotărârile AGA sau hotărârile adoptate de organele de administrare) urmând a fi publicate în continuare în Monitorul Oficial.

Note

 1. Până la 31 decembrie 2022, microîntreprinderile care optau pentru plata impozitului pe venit erau supuse unui impozit în cotă de 1% dacă îndeplineau, între altele, condiția deținerii a cel puțin unui salariat, sau în cotă de 3% dacă nu dețineau salariați.
 2. Cu excepția veniturilor provenind din activitatea de consultanță fiscală, conform cod CAEN 6920.
 3. În baza codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630.
 4. Cotă de TVA de 5% pentru achiziția de panouri fotovoltaice și solare, precum si pentru livrarea de locuințe sub 120 mp, inclusiv a terenului pe care sunt construite acestea, a căror valoare nu depășește 600000 lei, respectiv 122.500 Euro.
 5. Eliminarea noțiunii de « clădire cu destinație mixtă », ceea ce are impact asupra calculării impozitului pe clădiri datorat de contribuabili. În plus, limitele minime ale cotei de impozitare pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale au fost modificate: minimum 0,1% pentru clădirile rezidențiale și 0,5% pentru clădirile nerezidențiale. De asemenea, o nouă metodă de calcul a valorii impozabile a locuințelor și a imobilelor nerezidențiale a fost introdusă, pe baza valorilor publicate anual pe site-ul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și nu pe baza tabelului din Codul fiscal.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept