Gruia Dufaut

ACHIZIȚII PUBLICE: NOI MODIFICĂRI LEGISLATIVE IMPORTANTE

ACHIZIȚII PUBLICE: NOI MODIFICĂRI LEGISLATIVE IMPORTANTE

Ultima actualizare: 8 septembrie 2021

Într-o încercare de simplificare a procedurilor de achiziții publice, Ordonanța Guvernului nr. 3 din 25 august 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 821 din 27 august 2021, prevede eliminarea anumitor documente cerute de legislația anterioară în materie, reducerea unor termene și simplificarea unora dintre obligațiile impuse ofertanților. Totodată, se modifică și cuantumul maxim al cauțiunii ce trebuie depusă de un operator economic în cazul constestării unei proceduri în fața Consiliului Național pentru Soluționarea Contestatiilor (CNSC).

Pe această cale, ne bucurăm să vă anunțăm că legiuitorul a reținut argumentele prezentate Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) de către de avocații Cabinetului GRUIA DUFAUT, în cadrul unei misiuni derulate în numele membrilor CCIFER, în vederea simplificării legislației, în sensul eliminării obligației pentru operatorii economici de a prezenta certificate fiscale pentru sediile secundare / punctele de lucru, pentru a-și demonstra capacitatea de a participa la procedurile de achiziții publice.

Mai jos prezentăm principalele modificări aduse pachetului legislativ privind achizițiile publice, respectiv Legilor nr. 98/2016, nr. 99/2016 și nr. 101/2016.

TERMENE REDUSE ÎN CADRUL PROCEDURILOR

a) Reducerea perioadei maxime de prelungire de către autoritatea contractantă a termenului de întocmire a raportului procedurii / raportului intermediar ; termenul precedent de 80 de zile a fost înlocuit cu termene diferite, în funcție de tipul procedurii, care nu pot depăși:

  • 50 zile lucrătoare (pentru procedurile : « negociere competitivă», «dialog competitiv» sau procedurile organizate pe loturi)
  • 30 zile lucrătoare (pentru « licitația deschisă», «licitația restrânsă», «parteneriatul pentru inovare» și « concursul de soluții »)
  • 15 zile lucrătoare (pentru « procedura simplificată» și « negocierea fără publicare prealabilă »)

b) Scurtarea termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii de atribuire a contractului / acordului-cadru: de la 3 zile la o zi ;

c) Eliminarea posibilității de prelungire a termenului de prezentare a documentelor justficative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE, în cadrul procedurii simplificate; De remarcat că adesea procedurile simplificate au fost întârziate, deoarece pe lângă termenul legal de 5 zile comunicat de autoritatea contractantă, ofertantul clasat pe primul loc putea solicita prelungirea acestui termen cu încă 5 zile.

d) Scurtarea de la 20 la 10 zile lucrătoare a termenului în care autoritatea contractantă trebuie să anuleze un act / să emită un act / să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, ca urmare a unei decizii emise de CNSC / instanța de judecată.

MAI PUȚINA BIROCRAȚIE

Eliminarea obligației operatorilor economici de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare / punctele de lucru pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare cu privire la plata impozitelor / contribuțiilor sociale.

Conform noii legislații, operatorul economic va prezenta certificat fiscal doar pentru sediul central, în timp ce pentru sediile secundare / punctele de lucru va depune o declarație pe propria raspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

CLARIFICARE TERMENI

Noua ordonanță consacră o nouă definiție a termenului de „subcontractant”. Astfel, subcontractantul este "orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor / serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop . Punerea la dispoziție a unui utiliaj sau furnizarea de materiale / bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică / concesiune nu este considerată subcontractare / concesiune în sensul legii".

CAUȚIUNEA: MODIFICAREA LIMITEI MAXIME APLICABILE

A fost majorată în mod considerabil una dintre limitele maxime aplicabile cauțiunilor pe care operatorii economici trebuie să le plătească în cazul în care formulează o contestație în fața CNSC. Astfel, s-a păstrat modalitatea de calcul a cauțiunii datorate de operatorul economic, respectiv 2% din valoarea estimată a contractului, limitele maxime ale acesteia fiind stabilite în funcție de momentul introducerii contestației, respectiv înainte sau ulterior datei-limită de depunere a ofertelor.

Potrivit noii ordononanțe, în cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute de Legea nr. 98/2016, respectiv de Legea nr. 99/2016, limita maximă a cauțiunii în cazul în care contestația a fost introdusă ulterior datei limită de depunere a ofertelor, a fost majorată de la 880.000 lei la 2.000.000 lei.

ALTE MODIFICARI

Alte modificări aduse pachetului legislativ al achizițiilor publice vizează următoarele aspecte:

  • Introducerea posibilității pentru autoritatea contractantă obligată de către instanța de judecată la plata de despăgubiri de a se îndrepta împotriva persoanelor implicate în procesul de achiziție publică ce a făcut obiectul despăgubirilor, însă doar în cazul în care în sarcina acestor persoane s-a reținut o vinovăție sub forma culpei grave, constatată de instanța de judecată ;
  • Întinderea reparației prejudiciului cerut reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei și de participare la procedura de atribuire este limitată la valoarea acestor cheltuieli ;
  • Dreptul autorității contractante de a incheia contractul cu ofertantul declarat câștigător, după pronunțarea unei soluții de către CNSC/instanța de judecată s-a transformat, potrivit noii ordonanțe, într-o obligație, menționându-se în mod expres faptul că hotărârea primei instanțe este excutorie și nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia ;
  • Operatorii economici care formulează plângere împotriva deciziei CNSC nu pot depune probe noi față de cele care au fost depuse în cadrul contestației.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept