Gruia Dufaut

REGIMUL DE AUTORIZARE A INVESTIȚIILOR NON-UE ÎN ROMÂNIA

REGIMUL DE AUTORIZARE A INVESTIȚIILOR NON-UE ÎN ROMÂNIA

Ultima actualizare: 14 decembrie 2022

Șocul economic global provocat de pandemia de Covid-19 cu efecte omniprezente la nivelul UE și războiul din Ucraina au determinat adoptarea de măsuri protecționiste la nivelul întregii Europe și au schimbat paradigma dezvoltării afacerilor.

Ca parte a răspunsului global la amenințările crescute la adresa industriilor strategice, de la cea medicală până la cea energetică sau la producția industrială, statele europene s-au dotat cu noi instrumente de control al investițiilor străine directe.

În România, OUG nr. 46/2022 („OUG 46/2022”) corelează și armonizează legislația națională cu cea europeană în domeniul examinării investițiilor străine directe („ISD”), respectiv cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și Consiliului, cu scopul de a preveni eludarea mecanismelor de examinare a investițiilor străine directe și de a înlătura riscurile la adresa securității sau ordinii publice.

Aceasta impune un set de măsuri de condiționare a investițiilor realizate de investitori din țările terte, atunci când respectivele investiții vizează sectoare considerate strategice și care ar putea afecta proiecte și programe de interes pentru Uniune.

Deși un sistem de evaluare a acestor investiții există încă din 2012, noua reglementare crește gradul de complexitate a procedurii și urmărește să evite situația în care actuala criză economică ar putea conduce la o vânzare masivă (sell-off) a companiilor și actorilor industriali, inclusiv a IMM-urilor, având în vedere interdependența care există pe piața europeană.

Care sunt investițiile străine directe vizate de noua reglementare ?

Investitțile de peste 2 milioane de euro realizate în România de un investitor străin în domenii strategice identificate de lege trebuie autorizate, în prealabil, de o comisie specială creată în acest sens, respectiv Comisia pentru examinarea ISD („CEISD”). În mod excepțional, pot fi supuse analizei CEISD și investițiile mai mici de 2 milioane de euro, dacă acestea pot avea impact asupra securității sau ordinii publice sau dacă prezintă riscuri la adresa securității acestora.

Noul regim de control al ISD se aplică atât investițiilor greenfield, cât și în cazul investitițiilor existente de orice natură (de ex. punere la dispozitie de fonduri) efectuate de un investitor non-UE, care îi permit să exercite controlul asupra administrării unei întreprinderi / unități organizatorice separate a unei întreprinderi.

Același control se aplică și atunci când există o schimbare în structura de proprietate a unui investitor străin persoană juridică, dacă această schimbare în ceea ce priveşte persoana juridică face posibilă exercitarea unui control, în mod direct sau indirect, asupra întreprinderii, inclusiv in cazul extinderii capacităţii unei societăți existente, în sensul unei creșteri a capacităţii de producţie a acesteia sau a diversificării producţiei existente prin obţinerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă.

De mentionat ca investițiile de portofoliu, constând în (i) achiziții de acțiuni la bursă care (ii) nu presupun nicio implicare directă în gestionarea societății, sunt excluse din domeniul de aplicare al OUG 46/2022.

De asemenea, investițiile pur comunitare nu vor declanșa o obligație de depunere a unei cereri de autorizare.

Domeniile de activitate esențiale

Sectoarele în care investițiile non-UE sunt monitorizate au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (“CSAT”) nr. 73/2012, astfel că examinarea și avizarea CEISD se impune în cazul investițiilor în domenii precum :

• securitatea cetățenilor și a colectivităților • securitatea frontierelor • securitatea energetică • securitatea transporturilor • securitatea sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale • securitatea infrastructurii critice • securitatea sistemelor informatice și a celor de comunicații • securitatea activității financiare, fiscale, bancare și de asigurări • securitatea producerii și circulației armamentului, munițiilor, explozibililor, substanțelor toxice • securitatea industrială • protecția împotriva dezastrelor • protecția agriculturii și a mediului înconjurător • protecția operațiunilor de privatizare a întreprinderilor cu capital de stat sau a managementului acestora

Sunt prevăzute, de asemenea, norme speciale de transparență pentru investițiile în companiile media.

Printre acestea se numără societățile care (i) dețin licențe audiovizuale sau (ii) publică publicații cu o medie de cel puțin 5 000 de exemplare tipărite/zi în ultimul an calendaristic sau (iii) au un portal web cu minimum 10 000 de vizualizări/lună.

Aceste tranzacții vor face obiectul unui proces de consultare publică cu o durată de cel puțin 30 de zile calendaristice.

Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe. Procedura de examinare a ISD

Până la intrarea în vigoare a OUG nr. 46/2022, dacă investiția străină viza unul din domeniile sus-menționate, era necesară obținerea aprobării din partea CSAT, fie prin notificarea directă a CSAT, fie prin notificarea unei concentrări economice, la Consiliul Concurenței care, la rândul său, informa CSAT.

Noua reglementare stabilește cadrul legal de înființare a Comisiei care funcționează fără personalitate juridică în subordinea Guvernului și al cărei secretariat este asigurat de Consiliul Concurenței.

In baza analizării dosarului depus de un investitor non-UE, CEISD emite după caz un aviz de : (i) autorizare a ISD, (ii) de autorizare condiționată (sub rezerva unor angajamente sau măsuri de luat) sau (iii) de respingere a cererii de autorizare a investiției străine directe. Conform legii, cererea de autorizare va cuprinde cel puțin informațiile prevăzute în Regulamentul european (UE) 2019/452, respectiv: (a) structura de proprietate a investitorului străin și a întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, inclusiv informații privind investitorul final și participarea la capital; (b) valoarea aproximativă a investiției străine directe; (c) produsele, serviciile și operațiunile comerciale ale investitorului străin și ale întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată; (d) statele membre în care investitorul străin și întreprinderea în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată desfășoară operațiuni comerciale relevante; (e) finanțarea investiției și sursa acesteia, pe baza celor mai bune informații aflate la dispoziția statului membru; (f) data la care investiția străină directă este planificată să fie realizată sau la care a fost realizată.

Emiterea avizului de către CEISD se realizează în termen de cel mult 60 de zile de la data la care notificarea este declarată completă.

Avizul condiționat și avizul de respingere date de CEISD se transmit Guvernului care emite o Hotărâre prin care autorizează condiționat sau, după caz, respinge cererea de realizare a investiției.

Este important de subliniat faptul că, în cazul în care CEISD apreciază că este necesară consultarea CSAT, aceasta declanșează o cercetare detaliată a cererii de autorizare. Declanșarea procedurii privind cercetarea amanunțită a cererii de autorizare poate avea loc, în anumite situații, și la solicitarea CSAT.

Sancțiuni aplicabile

Conform OUG nr. 46/2022, este interzisă realizarea unei investiții străine directe înainte de autorizarea acesteia, cu riscul aplicării de sancțiuni importante, similare celor din domeniul concurenței. Constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă ce nu poate depăși 10% din cifra de afaceri totală mondială din anul financiar anterior sancționării, următoarele fapte ale investitorului străin: a) furnizarea cu intenție într-o cerere de autorizare a investiției străine directe de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare; b) punerea în aplicare a unei investiții străine directe fără ca aceasta să fie autorizată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, săvârșită cu intenție sau din neglijență; c) Punerea în aplicare a investiției străine directe cu nerespectarea sau încălcarea angajamentelor asumate prin hotărârea de autorizare condiționată prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. b), săvârșită cu intenție sau din neglijență.

În cazul în care în anul financiar anterior sancționării, societatea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii.

În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifra de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.

În cazul întreprinderilor nou-înființate ca urmare a unei investiții străine directe, care nu au înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, acestea vor fi sancționate cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei și 50.000.000 lei.

Eventualele sanctiuni vor fi aplicate de Consiliul Concurenței.

Concluzie

Noua reglementare realizată prin OUG nr. 46/2022 se aliniază prin prevederile introduse noului cadru al UE pentru examinarea investițiilor străine directe devenit operațional din 2020 și care urmărește să joace un rol esențial în protejarea intereselor strategice ale Europei.

Dacă acest cadru menține deschisă ușa pentru investitorii din state terțe, condițiile de acces au fost înăsprite. În același timp, mecanismul creat determină o colaborare mai strânsă între statele membre prin schimbul de informații ce va fi realizat, în condițiile în care UE reprezintă principala destinație pentru investițiile străine directe la nivel mondial. 

În România, pentru ca acest nou mecanism de control al ISD să devină complet operațional, rămânem în așteptarea normelor de aplicare a OUG nr. 46/2022, care trebuie să aducă o serie de clarificări necesare cu privire la conținutul ordonanței menționate. Impactul acestor reglementări asupra ISD sunt, deci, încă greu de evaluat ca pondere în volumul total al ISD pe care le va atrage România în perioada următoare.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept