Gruia Dufaut

CONCORDATUL PREVENTIV: NOI CONDIȚII DE PRELUNGIRE A PROCEDURII

CONCORDATUL PREVENTIV: NOI CONDIȚII DE PRELUNGIRE A PROCEDURII

Ultima actualizare: 29 martie 2023

Legea de prevenire a insolvenței și a insolvenței nr. 85/2014 a suferit câteva modificări prin publicarea Legii nr. 46/2023 în Monitorul Oficial nr. 183 din 3 martie 2023, modificări ce privesc condițiile de prelungire a duratei concordatului preventiv.

Concordatul preventiv este procedura judiciară prin care compania care se confruntă cu dificultăți financiare semnificative încearcă să evite insolvența, prin negocierea unui acord cu creditorii companiei privind modalitatea de plată a datoriilor și a altor obligații financiare, într-un termen mai lung și mai convenabil. Ca regulă, de la data deschiderii procedurii de concordat se suspendă de drept toate executările silite1  îndreptate împotriva debitorului sau acestea nu încep, indiferent de natura creanței, pe o perioadă de 4 luni2.

De asemenea, odată cu suspendarea executărilor silite, pe durata acesteia se suspendă și curgerea dobânzilor, penalităților de întârziere și a oricăror altor cheltuieli aferente creanțelor afectate, până la data omologării planului. Ulterior omologării, regimul accesoriilor va fi cel prevăzut de plan. Așadar, prin lansarea procedurii de concordat preventiv, societatea debitoare ia măsuri pentru redresarea activității, respectiv își achită parțial sau total datoriile în baza unui plan de restructurare votat de creditorii creanțelor afectate și omologat de un judecător-sindic, după verificarea îndeplinirii condițiilor de legalitate.

Prezentăm în cele ce urmează modificările introduse de Legea nr. 46/2023, reluând pe scurt elementele cheie ale procedurii concordatului preventiv.

Noutăți legislative

Potrivit Legii nr.46/2023, operatorii economici aflaţi într-o procedură de concordat preventiv, deschisă înainte de 17 iulie 2022, au dreptul de a solicita prelungirea termenului pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin concordatul preventiv cu încă 24 de luni.

Pot beneficia de această prelungire și acei operatori economici care au mai beneficiat de prelungiri ale concordatului preventiv, singura condiție impusă de lege fiind ca durata totală maximă a derulării concordatului, incluzând prelungirile, să fie de 60 de luni calculate de la data omologării planului de restructurare.

Cererea de prelungire a duratei concordatului, însoțită de hotărârea Adunării creditorilor concordatari de aprobare a prelungirii, poate fi formulată oricând de către administratorul concordatar3,  până la dispunerea închiderii acestei proceduri.

Elemente cheie ale procedurii concordatului preventiv

1) Inițierea procedurii de concordat preventiv

Procedura poate fi inițiată de către debitorul aflat în dificultate financiară, prin depunerea unei cereri la Tribunalul competent, prin care solicită începerea procedurii de concordat preventiv. Procedura poate fi inițiată și la cererea unuia sau mai multor creditori care deţin o creanţă certă şi lichidă împotriva debitorului, cu condiţia obţinerii acordului prealabil al acestuia.

Deschiderea procedurii concordat preventiv se dispune prin încheierea executorie a judecătorului-sindic care numește și administratorul concordatar contractat de către debitor. Acest administrator are un termen de 60 de zile pentru a elabora sau a asista debitorul în elaborarea Planului de restructurare.

2) Planul de restructurare

Planul trebuie supus aprobării creditorilor și omologării instanței judecătorești. El trebuie să prevadă măsuri concrete pentru redresarea situației debitorului și să ofere garanții pentru recuperarea datoriilor creditorilor.

Perioada în care se desfăşoară negocierile şi se exprimă votul asupra planului de restructurare nu poate depăşi 60 de zile calendaristice de la data depunerii acestuia. Oricând pe parcursul acestei perioade se poate depune cererea de omologare a planului de restructurare, dacă se obţine majoritatea prevăzută de lege.

Perioada de negociere și de vot poate fi prelungită pentru 30 de zile de către judecatorul-sindic, la cererea debitorului sau a administratorului concordatar, dacă creditorii sunt într-un stadiu suficient de avansat al negocierilor și există perspective rezonabile de acceptare a planului de restructurare propus.

3) Aprobarea Planului de restructurare

Planul de restructurare se votează de creditorii care deţin creanţe afectate, creditorii ale căror creanţe nu sunt afectate neavând drept de vot asupra acestuia. În cazul în care planul este aprobat de creditori, debitorul va solicita judecătorului-sindic să omologheze acest plan. Ulterior, planul se comunică creditorilor afectaţi şi creditorilor titulari de creanţe neafectate, prin intermediul administratorului restructurării, în termen de 48 de ore de la pronunţarea hotărârii.

Modificarea planului de restructurare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricând pe parcursul procedurii, fără a se putea depăşi durata totală maximă a derulării planului de la omologarea iniţială. Modificarea şi votarea modificării planului se vor face în aceleaşi condiţii prevăzute pentru întocmirea şi votarea planului, în raport de creanţele afectate rămase în sold la data votului. Modificarea planului va trebui să fie omologată de judecătorul-sindic.

4) Implementarea planului de restructurare

După aprobarea planului de restructurare, debitorul trebuie să își respecte angajamentele și să implementeze masurile prevăzute pentru a-și menține viabilitatea financiară și a evita falimentul. Un plan de restructurare confirmat este opozabil tuturor creditorilor, inclusiv acelor creditori care au votat împotrivă sau nu şi-au exprimat votul cu privire la acesta.

În exercitarea atribuțiilor de supraveghere a planului de restructurare, administratorul concordatar va comunica creditorilor afectați de planul de restructurare un raport de analiză trimestrial, pentru a prezenta modalitatea de îndeplinire a planului de restructurare, de natură să menţină viabilitatea afacerii.

Procedura concordatului preventiv se închide prin hotărârea judecătorului-sindic în următoarele situaţii: (i) fie prevederile planului de restructurare au fost îndeplinite și atunci procedura se încheie cu succes la cererea oricărei părţi sau a administratorului concordatar, (ii) fie planul a eșuat și debitorul revine la situația anterioară.

In acest din urmă caz, eventualele creanţe reduse renasc la data pronunţării hotărârii de închidere a procedurii, diminuate ca urmare a plăţilor efectuate pe durata procedurii concordatului preventiv, iar creditorii care au drept la perceperea dobânzilor, majorărilor sau penalităţilor de orice fel, ori cheltuială, numite generic accesorii, suspendate prin planul de restructurare, îşi pot calcula accesoriile retroactiv pe perioada derulării planului de restructurare.

Important ! Ulterior omologării planului de restructurare şi până la închiderea procedurii concordatului preventiv: - debitorul nu poate accesa o altă procedură de prevenire a insolvenţei - procedura insolvenței nu poate fi deschisă faţă de debitor la cererea vreunuia dintre creditorii afectați.

In final, este important să subliniem că procedura de concordat preventiv poate varia în funcție de circumstanțele fiecărei situații specifice și poate implica și alte elemente sau etape suplimentare, însă elementele prezentate mai sus sunt cele mai importante, potrivit Legii 85/2014 cu modificările și completările ulterioare.

In concluzie, prin noutățile aduse de ultimele modificări legislative, legiuitorul vine în sprijinul companiilor care înregistrează dificultăți în scopul acordării unor pârghii de salvare a activității acestora care să le permită să își restructureze afacerile și să evite insolvența.


Note: 

1, Prin excepție de la regulă, executarea silita a creanțelor salariale nu este suspendată de drept. Aceasta poate fi suspendată de judecătorul-sindic la cererea debitorului, dacă debitorul face dovada capacităţii plăţii sumelor pentru care se dispune suspendarea, chiar şi în mod eşalonat, cel puţin în cuantumul în care ar fi acoperite în procedura de executare silită.

2. Pentru motive temeinice, la cererea debitorului, a unui creditor sau a administratorului concordatar, judecătorul-sindic poate dispune prelungirea măsurii suspendărilor executărilor silite sau poate acorda o nouă suspendare pentru una sau mai multe perioade determinate. Durata totală a suspendării, cu prelungiri şi reînnoiri, nu poate depăşi 12 luni de la data deschiderii procedurii de concordat preventiv.

3. Creditorii concordatari care au votat împotriva prelungirii concordatului preventiv precum si creditorii neconcordatari pot formula cereri de deschidere a procedurii insolventiei fata de debitor.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept