Gruia Dufaut

AUTORIZAREA ACTIVITĂŢILOR INDUSTRIALE : SPRE O SIMPLIFICARE A FORMALITĂŢILOR ADMINISTRATIVE

AUTORIZAREA ACTIVITĂŢILOR INDUSTRIALE : SPRE O SIMPLIFICARE A FORMALITĂŢILOR ADMINISTRATIVE

Ultima actualizare: 2 noiembrie 2022

Un nou cadru juridic şi instituțional menit să urgenteze şi să simplifice derularea procedurilor de obținere a licențelor, autorizațiilor, acordurilor, avizelor, permiselor prevăzute de lege în vederea desfășurării unei activități industriale în România a fost creat, odată cu adoptarea OUG nr. 140 din 19 octombrie 2022.

Actul normativ, publicat în MOF nr. 1023/2022, stabilește totodată cadrul legal de înființare şi organizare a Oficiului pentru licență industrială, al cărui rol este de raţionalizare, simplificare şi digitalizare a procesului de autorizare a activităților industriale în România.

În sensul legii, licenţa industrială unică reprezintă actul administrativ unilateral prin care o autoritate acordă unei persoane fizice sau juridice, române sau străine, permisiunea de a desfășura una sau mai multe activități industriale. Licenţa industrială unică se acordă pe baza actelor administrative (licențe, autorizaţii, acorduri, avize, permise etc.) prevăzute de lege, în vederea desfăşurării unei activități industriale aferente obiectului de activitate al fiecărui investitor, după caz.

OUG no. 140/2022 consacră aplicarea principiului "o singură dată" în sensul că autoritățile competente vor solicita o singură dată solicitantului de licenţă industrială unică pe baza acelorași documente, date sau informații necesare în cadrul procesului de acordare a licenței. 38 de instituții sunt parte a celei mai mari reforme pentru mediul de afaceri …

Prevederile OUG se aplică acordului de mediu, avizului de mediu, avizului de gospodărire a apelor şi autorizaţiei de construire începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Oficiul pentru licență industrială

Organ al autorității centrale, cu personalitate juridică şi structuri teritoriale, funcționează în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului. Organizarea şi funcționarea Oficiului urmează să fie aprobate prin Hotărâre de Guvern în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 140/2022.

Printre atribuțiile sale principalele figurează :

  • Avizarea măsurilor de simplificare a procedurilor aplicabile activității de emitere a actelor administrative ;
  • Acordarea, modificarea, reînnoirea, suspendarea sau retragerea licenței industriale unice ;
  • Constatarea faptelor contravenționale şi aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege sau sesizarea organele abilitate, după caz ;
  • Constituirea şi administrarea Punctului de contact unic electronic pentru licență industrială (PCUEL) – platformă electronică interconectată cu sisteme informatice ale autorităţilor competente şi cu platforma e-guvernare, urmând să devină operațională până la data de 31 decembrie 2023 ;

Prin intermediul PCUEL se va asigura acces la următoarele informații de interes public : a) procesul de acordare a licenței industriale unice ; b) formularele disponibile în format electronic ; c) datele de contact ale autorităților competente ; d) datele de contact ale Oficiului ; e) legislaţia autorităţilor competente aplicabilă emiterii actelor administrative, precum şi legislaţia aplicabilă procesului de acordare a licenţei industriale unice ; f) informaţiile cu privire la căile de atac disponibile în cazul unui litigiu.

Clasificarea licenţelor industriale unice

In funcție de riscul pe care îl presupune activitatea industrială există 3 tipuri de clase de licențe industriale ce pot fi emise :

  • licenţa industrială unică pentru activitate industrială cu grad ridicat de risc ;
  • licenţa industrială unică pentru activitate industrială cu grad mediu de risc ;
  • licenţa industrială unică pentru activitate industrială cu grad scăzut de risc.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Oficiului, acesta va emite instrucţiuni privind încadrarea activităţilor industriale în categoriile de risc sus-prevăzute, luând în considerare cel puţin următorii factori de risc: (i) afectarea sănătăţii populaţiei, (ii) impactul asupra mediului, (iii) securitatea la locul de muncă şi (iv) consumul de energie.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a instrucţiunilor invocate, autorităţile competente vor realiza încadrarea în clasele de risc a activităţilor industriale pentru care emit actele administrative.

Procedura pentru eliberarea licenţei industriale

În vederea obținerii licenței industriale unice, solicitantul va depune un dosar ce va conține obligatoriu : -

  • cererea depusă prin intermediul PCUEL
  • după caz, documente, date sau alte informaţii necesare
  • dovada plăţii tarifului aferent procesului de acordare a licenţei industriale unice.

Emiterea licenței industriale unice : nu mai mult de 180 de zile de la primirea şi acceptarea de către autoritate a dosarului pentru eliberarea licenței.

Contestații : În cazul în care Oficiul nu acordă licenţa industrială unică pe motiv că nu sunt îndeplinite condiţiile legale, solicitantul are dreptul să atace refuzul autorităţii competente, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Durata de valabilitate a licenței : se stabilește în funcție de încadrarea activităților industriale în categoriile de risc sus-evocate, dar durata minimă este de un an.

Reînnoirea licenței : este necesară dacă s-au schimbat condiţiile luate în considerare la acordarea acesteia, dacă au intervenit modificări ale prevederilor legale incidente sau dacă perioada de valabilitate a licenței industriale unice a expirat.

Modificarea licenței : se realizează ori de cate ori intervine o schimbare în activitatea industrială în baza căreia a fost emisă licența ; Solicitantul sau titularul licenţei industriale unice are obligaţia de a informa prin intermediul PCUEL despre orice modificări ulterioare ce apar cu privire la datele de identificare şi la obiectul de activitate, în termen de 15 zile de la data apariţiei modificării.

Retragerea licenței : în caz de faliment sau dacă titularul licenței nu mai îndeplinește condițiile pentru care a fost acordată aceasta.

Valabilitatea actelor administrative aprobate prin acte normative în vederea desfăşurării unei activităţi industriale aferente obiectului de activitate : Licenţele, autorizaţiile, acordurile, avizele, permisele sau alte astfel de acte administrative emise până la data intrării în funcţiune a PCUEL îşi produc efectele pe durata de valabilitate stabilită de autoritatea competentă.

NOTA ! O persoană juridică străină din afara UE sau SEE poate solicita acordarea de licenţă industrială unică numai dacă a înfiinţat în România o societate sau o sucursală, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, pentru întreaga durată de valabilitate a licenţei industriale unice, necesară desfăşurării activităţilor sale.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept