Gruia Dufaut

FISCALITATE : REGULI NOI ÎNCEPÂND DIN AUGUST 2022 ŞI IANUARIE 2023

FISCALITATE : REGULI NOI ÎNCEPÂND DIN AUGUST 2022 ŞI IANUARIE 2023

Ultima actualizare: 28 iulie 2022

Codul Fiscal a suferit o serie de modificări importante, odată cu adoptarea şi publicarea în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022 a Ordonanței Guvernului nr. 16/2022. Modificările - care privesc o serie de domenii importante, precum impozitul pe profit si / sau pe venit plătit de companii, impozitul pe dividende, cota de TVA pentru anumite categorii de servicii sau contribuțiile sociale obligatorii – urmează sa intre in vigoare etapizat, începând cu 1 august 2022 şi, respectiv, cu 1 ianuarie 2023.

În cele ce urmează vă prezentăm o sinteză a celor mai importante modificări care vor interveni.

Prevederi legale în vigoare de la 1 august 2022

- Facilitați fiscale la plata impozitului : Reducerea pragului pentru acordarea facilitaților fiscale in agricultură, industria alimentară şi în domeniul construcțiilor. Astfel, scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor în domeniile construcții, agricultură şi din industria alimentară se aplică numai pentru un venit brut de până la 10.000 lei inclusiv, faţă de 30.000 lei în prezent.

- Taxarea contractelor cu timp parțial (part-time) : Contribuția de asigurări sociale (CAS), datorată de salariat, va fi plătită în raport cu salariul minim brut pe economie aferent unei norme întregi şi nu în funcție de norma prevăzută în contract. Această regulă se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022, iar diferența dintre valoarea contribuțiilor sociale suportate conform numărului de ore efectiv lucrate de angajat şi valoarea contribuțiilor sociale aferente salariului minim brut pentru norma întreagă va fi suportată de angajator.

Măsura nu se aplică însă pentru :

 • angajații care realizează, în cursul aceleiași luni, venituri în baza a două sau mai multe contracte de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut. Pentru ca această excepție să poată fi aplicată, Ministerul Finanțelor Publice trebuie să publice, până pe 14 august, o procedură în acest sens ;
 • elevii sau studenţii, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare ;
 • ucenicii de până la 18 ani ;
 • persoanele cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora li se recunoaşte prin lege posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi ;
 • pensionarii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii.

- Accizele la țigări şi băuturile alcoolice : Majorarea accizelor şi stabilirea unui nou calendar privind nivelul accizelor, care să reglementeze cuantumul şi perioada de aplicare a nivelului accizelor pentru produsele supuse regimului accizelor armonizate.

- Impozitarea veniturilor obținute din jocurile de noroc : Modificarea cotelor de impunere a veniturilor obținute din jocuri de noroc, de la nivelul actual, care situează între 1% și 25%, la un nivel cuprins între 3 și 40%, precum și modificarea tranșelor de venit brut asupra cărora se aplică aceste cote, de la 66.750 lei, la 10.000 lei, respectiv de la 445.000 lei, la 66.750 lei.

De asemenea, în cazul societățile care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc se modifică sistemul de impozitare, de impozit pe venitul microîntreprinderilor, la impozit pe profit.

Prevederi legale în vigoare de la 1 ianuarie 2023

- Dividende : Majorarea cotei de impozitare a dividendelor, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoanele juridice române şi pentru cele distribuite / plătite fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative. De asemenea, se majorează, de la 5%, la 8%, cota de impozit pentru dividendele obținute de un nerezident.

- Microîntreprinderi : Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor devine opțional. Alte modificări :

 • modificarea limitei plafonului cifrei de afaceri, prin reducerea acestuia de la 1.000.000 Euro, la 500.000 Euro echivalent în lei ;
 • eliminarea cotei de impozitare de 3% ; se menține cota de impunere de 1% ;
 • introducerea obligativității ca microîntreprinderea să aibă cel puţin un salariat ;
 • eliminarea opțiunii pentru plata impozitului pe profit în cazul microîntreprinderilor care au un capital social subscris de cel puțin 45.000 lei şi cel puțin 2 salariați ;
 • instituirea unei condiții de deținere de titluri de participare de către același acționar/asociat la cel mult 3 microîntreprinderi, în cazul acționarilor/asociaților care dețin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ;
 • introducerea obligativității realizării de venituri, altele decât cele din consultanță şi / sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale.

O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii, la data înregistrării acesteia la Registrul Comerțului: (i) capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale ; şi (ii) are asociați / acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condițiilor legale.

Condiția privind existența a cel puțin unui salariat trebuie îndeplinită în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.

- Activități în domeniul HoReCa : eliminarea impozitului specific plătit în baza Legii nr. 170/2016 şi introducerea posibilității operatorilor din acest domeniu de a opta pentru plata unui impozit de 1% pe veniturile microîntreprinderilor, fără verificarea condițiilor de încadrare în sistem şi fără aplicarea regulilor privind ieșirea din acest sistem în cursul anului sau pentru plata impozitului pe profit.

Aceste prevederi se aplică persoanelor juridice române care desfășoară activități corespunzătoare Codurilor CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630.

- Impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor : introducerea unui plafon lunar de venit neimpozabil, care nu se cuprinde în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pentru o serie de prestații precum :

 • prestații suplimentare primite de salariați în baza unei clauze de mobilitate ;
 • contravaloarea hranei, în limita valorii maxime a unui tichet de masă / persoană / zi ;
 • cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare / locuit puse la dispoziție de angajatori, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară, în anumite condiții ;
 • contribuțiile la un fond de pensii facultativ şi cele care reprezintă contribuţii la scheme de pensii facultative, în limita a 400 euro anual (echivalent în lei), pentru fiecare persoană ;
 • prime de asigurare voluntară de sănătate, precum şi abonamentele de sănătate, în limita a 400 de euro anual (echivalent în lei) ;
 • sumele acordate angajaților care lucrează în regim de telemuncă, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care angajatul respectiv desfășoară activitate în regim de telemuncă.

La atingerea plafonului sunt luate în calcul, cumulat, veniturile de mai sus.

De asemenea, angajatorul are posibilitatea de a stabili ordinea în care veniturile de sus-menționate se includ în plafonul lunar de 33%.

- Impozitarea veniturilor din chirii : eliminarea cotei forfetare de 40% şi impozitarea la valoarea totală a chiriei, în cazul veniturilor obținute din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele realizate din arendă şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate in locuințe proprietate personala.

De asemenea, se reintroduce obligația înregistrării contractelor de închiriere la ANAF, precum şi a modificărilor intervenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului / producerea modificării.

- Impozitarea veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal : se elimină plafonul neimpozabil de 450.000 lei reprezentând suma ce putea fi dedusă din valoarea tranzacției la stabilirea venitului impozabil ; impozitul pe venit se calculează diferențiat, în funcție de perioada de deținere anterioară a bunurilor imobile, prin aplicarea unei cote de 3% pentru proprietățile imobiliare deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv sau a unei cote de 1% pentru imobilele deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

- Contribuția de asigurări sociale (CAS) pentru veniturile obținute din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri – se datorează dacă persoana estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei fiscale. Se modifică baza anuală de calcul, după cum urmează : acesta este venitul ales de contribuabil care, însă, nu poate fi mai mic decât :

 • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

- Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile obținute din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri – se datorează dacă se estimează că se va obține venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară (pentru 2022 – 12 salarii minime), în vigoare la termenul de depunere a declarației fiscale. 

Se modifica baza anuala de calcul, astfel :

 • nivelul de 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate a peste 24 de salarii minime brute.

- TVA : renunțarea la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% si trecerea la cota standard de 19% în cazul băuturilor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizanți ; creșterea cotei de TVA de la 5 la 9% pentru serviciile de restaurant si de catering, precum si pentru activitățile de cazare hotelieră.

- Taxe si impozite locale : se elimină noțiunea de « clădire cu destinație mixtă » în determinarea destinației unei clădiri, fapt ce avea un impact în calcularea impozitului pe clădiri.

De asemenea, se modifică limitele minime ale cotelor de impozitare pentru clădirile rezidențiale şi pentru clădirile nerezidențiale (minim 0,1% pentru clădirile rezidențiale şi minim 0,5% pentru clădirile nerezidențiale.

Totodată, se reglementează un nou mod de calcul al valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale şi nerezidențiale, pe baza valorilor publicate anual pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România şi nu în baza calculului tabelar din Codul Fiscal, ca până acum.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept