Gruia Dufaut

REGISTRUL COMERŢULUI: SIMPLIFICAREA FORMALITĂŢILOR DE ÎNREGISTRARE A SOCIETĂŢILOR

REGISTRUL COMERŢULUI: SIMPLIFICAREA FORMALITĂŢILOR DE ÎNREGISTRARE A SOCIETĂŢILOR

Ultima actualizare: 9 septembrie 2022

În contextul eforturilor de digitalizare a serviciilor publice, au fost adoptate noi reglementări cu privire la formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a societăților, odată cu aprobarea Legii nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 750/2022. În același timp, Legea nr. 265/2022 urmărește să simplifice cadrul legal cu privire la constituirea şi funcționarea societăților.

Noul act normativ va intra în vigoare la 4 (patru) luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv în luna noiembrie a acestui an.

În cele ce urmează prezentăm pe scurt principalele elemente introduse de Legea nr. 265/2022.

Reguli noi privind formalitatile de inregistrare in Registrul Comertului

Cererea de înregistrare

De la data intrării în vigoare a noii legi, cererile de înregistrare şi înscrisurile depuse în susținerea acestora, întocmite de avocați sau de către notarii publici, vor putea fi semnate de aceştia cu semnătură electronică calificată și transmise Registrului Comerțului prin mijloace electronice.

Cererea şi înscrisurile doveditoare vor putea fi depuse în continuare și în format fizic, la ghișeu, sau trimise prin poștă / curier. Termenul de soluționare prevăzut de Legea nr. 265/2022 este de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii.

Eliminarea specimenului de semnătură

Reprezentanții societății nu vor mai fi obligați să depună la Registrul Comerțului specimene de semnătură (nici la numirea prin Actul constitutiv, nici la alegerea acestora, în timpul funcționării societății).

Înregistrarea sucursalelor companiilor străine

Principala noutate în procedura de înregistrare a sucursalelor companiilor al căror sediu principal se află într-un stat membru al UE este aceea că anumite documente şi informații vor putea fi obținute şi verificate de ONRC prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului din statele membre UE.

ONRC va transmite, astfel, prin intermediul aceluiași sistem de interconectare, registrului comerțului de la sediul persoanei juridice din străinătate un extras privind înregistrarea sucursalei.

Certificatele de înregistrare şi certificatele constatatoare vor putea fi emise (după parcurgerea procedurii prealabile de depunere şi analiză a dosarului de înregistrare) şi în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată / sigiliu electronic calificat.

Simplificarea documentatiei de constituire a unei societati

Procedura de constituire online

Legea nr. 265/2022 introduce posibilitatea de a constitui o societate în totalitate în regim online; în condițiile în care în reglementarea actuală, procedura de înființare a societăților se poate derula numai parțial online.

Astfel, actul constitutiv al unei societăți în curs de constituire se va putea întocmi online, prin completarea unui formular-tip, cu opțiuni predefinite, ce va fi disponibil pe pagina de internet a ONRC.

Respectivul act se va semna de toți fondatorii sau de reprezentanții acestora, cu semnătură electronică calificată.

În cadrul procedurii de constituire online, în cazul în care, în mod excepțional, registratorul solicită prezența fizică, toate celelalte etape ale procedurii vor fi continuate în integralitate online.

Disponibilitatea denumirii societății

Cerința actuală privind prezentarea dovezii disponibilității denumirii societății este eliminată.

Specimenul de semnătură

Se înlătură cerința depunerii la Registrul Comerțului a semnăturilor reprezentanților societății, în termen de 15 zile de la numirea acestora.

Declarația pe propria răspundere

Se elimină obligația fondatorilor, a primilor directori, a primilor membri ai Directoratului şi ai Consiliului de Supraveghere, respectiv a primilor cenzori (după caz) de a prezenta declarații pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru a deține această calitate.

Capitalul social

Este eliminată cerința de a vărsa capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată, integral, încă de la constituire. În cazul SRL-urilor, acesta va putea fi vărsat etapizat : 30% din valoarea capitalului social subscris în cel mult 3 luni de la data înmatriculării, dar nu mai târziu de data începerii activității efective a companiei, iar restul în termen de 12 luni (cu excepția aportului în natură, care va putea fi vărsat în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării).

Aportul în natură

Se elimină cerința prezentării, în cazul aporturilor în natură subscrise şi vărsate la constituire, a actelor privind proprietatea, iar în cazul în care printre acestea figurează şi imobile, a certificatului constatator al sarcinilor de care sunt grevate.

Alte noutati introduse de Legea nr. 265/2022

Printre celelalte elemente de noutate introduse de noua lege, amintim :

Eliminarea regulii unanimității la SRL-uri

Pentru a înlesni procesul decizional în cadrul SRL-urilor, hotărârile privind modificarea actului constitutiv vor putea fi luate cu majoritate absolută, în lipsa unei prevederi contrare în actul constitutiv.

În prezent, aceste hotărâri se adoptă cu votul tuturor asociaților, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.

Actul constitutiv – informații obligatorii

Legea nr. 265/2022 aduce o serie de modificări importante privind conținutul actului constitutiv :

  • În cazul SRL- urilor, noua lege menționează în mod expres o serie de elemente obligatorii pe care actul constitutiv trebuie sa le includă, printre care amintim : durata mandatului administratorilor ; modalitatea de adoptare a hotărârilor AGA în cazul în care, din cauza parității participării la capitalul social, nu poate fi stabilită o majoritate absoluta ; modalitățile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când asociații sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societății.
  • În cazul SA - urilor sau al societăților în comandită pe acțiuni, actul constitutiv va menționa printre altele, în plus faţă de reglementarea actuală, dacă societatea este sau nu listată pe o piață reglementată, precum și orice restricție cu privire la transferul de acțiuni.

Amenzi noi

Nerespectarea obligației de ținere a unui registru al acționarilor va putea atrage aplicarea unei amenzi contravenționale cuprinse între 5.000 RON - 15.000 RON (aproximativ 1.000 EUR până la 3.000 EUR) și va putea conduce la dizolvarea societății.

Noi reguli de funcționare a Registrului Comerțului

Legea nr. 265/2022 introduce o serie de concepte noi, precum cel al registratorului de Registrul Comerțului, care înlocuiește și abrogă noțiunea anacronică a judecătorului-delegat.

De asemenea, noua reglementare introduce Buletinul Electronic al Registrului Comerțului - o platformă electronică accesibilă gratuit prin portalul de servicii online al ONRC. În acest buletin vor fi publicate o parte din documentele societare (încheierile registratorilor de Registrul Comerțului, anumite hotărâri judecătorești înregistrate în Registrul Comerțului etc.), restul (de exemplu hotărârile AGA sau hotărârile adoptate de organele de administrare) urmând a fi publicate în continuare în Monitorul Oficial.

*

Întrucât Legea nr. 265/2022 va fi urmată de norme metodologice de punere în aplicare, ce vor fi emise de Ministerul Justiției în termen de 60 de zile de la intrarea sa în vigoare, rămâne de văzut cât de rapid va putea fi aceasta pusă în practică. Un lucru este însă cert : noul act normativ își propune sa reducă birocrația care afectează în prezent mediul de afaceri intern și implicit să sporească gradul de atractivitate al pieței locale pentru investitorii străini.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept