Gruia Dufaut

DREPTUL MUNCII : NOI PREVEDERI LEGALE ÎN MATERIE DE DIALOG SOCIAL

DREPTUL MUNCII : NOI PREVEDERI LEGALE ÎN MATERIE DE DIALOG SOCIAL

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2023

Noi prevederi privind dialogul social au intrat în vigoare la 25 decembrie 2022, odată cu publicarea Legii nr. 367/2022 în Monitorul Oficial nr. 1238/2022. Noua lege a abrogat vechile reglementări, aducând în același timp modificări importante pentru angajatori.

Prezentăm în cele ce urmează principalele noutăți.

Negocierea colectivă

Noua lege reduce de la 21 la 10 numărul de salariați dintr-o unitate la care angajatorul este obligat să inițieze negocieri colective cu reprezentanții aleși ai angajaților, în lipsa unui sindicat.

De notat că, la nivelul unei societăți, angajații pot fi reprezentați de :

  • Sindicatul / sindicatele reprezentative : Legea nr. 367/2022 reduce procentajul necesar pentru ca un sindicat să devină reprezentativ, stabilind că acesta poate fi reprezentativ dacă cuprinde 35%+1 dintre angajații / lucrătorii aflați într-un raport juridic de muncă / serviciu cu societatea respectivă (față de cel puțin 50%+1, anterior) ;
  • Federația sindicală reprezentativă la nivel de sector de activitate: prin delegare dată de un sindicat nereprezentativ și cu condiția ca respectiva federație să aibă membri în cadrul societății;
  • Reprezentanții aleși ai salariaților (în lipsa unui sindicat). În cazul în care numărul de reprezentanți nu este stabilit prin acordul părților, acesta trebuie să fie:  (i) 2 reprezentanţi, la angajatorii care au sub 100 de angajaţi/lucrători; (ii)  3 reprezentanţi, la angajatorii care au între 101 şi 500 de angajaţi/lucrători; (iii) 4 reprezentanţi, la angajatorii care au între 501 şi 1.000 de angajaţi/lucrători; (iv) 5 reprezentanţi, la angajatorii care au între 1.001 şi 2.000 de angajaţi/lucrători; (v)  6 reprezentanţi, la angajatorii care au peste 2.000 de angajaţi/lucrători.

Un alt aspect important privește reglementarea conflictelor de interese. Astfel, legea interzice alegerea ca reprezentanţi ai angajaţilor/lucrătorilor a persoanelor care ocupă funcţii de conducere care asigură reprezentarea administraţiei în raporturile cu angajaţii/lucrătorii sau care participă la decizia conducerii întreprinderii la nivelul unităţii.

Reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor au următoarele atribuţii principale:

a) să participe la elaborarea regulamentului intern;

b) să sesizeze inspectoratul teritorial de muncă cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale contractului/acordului colectiv de muncă aplicabil;

c) să participe la negocierea contractului/acordului colectiv de muncă, potrivit prezentei legi.

Informarea și consultarea angajaților

Angajatorul are în primul rând obligația de a informa și consulta salariații cu privire la :

  • Evoluția recentă și evoluția probabilă a activităților și a situației economice a unității; informarea va fi inițiată anual, după raportarea situațiilor financiare ale unității pe anul precedent.

În acest scop, pentru a permite examinarea situației, angajatorul trebuie să pună la dispoziția reprezentanților angajaților / sindicatelor cel puțin : (i) situațiile cu caracter financiar relevante pentru pregătirea negocierilor; (ii) informații detaliate privind efectivele unității și politica socială ; (iii) orice alte informații necesare care au fost cerute de organizațiile sindicate și/sau reprezentanții angajaților, precum și de experții care le asistă.

  • Deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relațiile contractuale sau în raporturile de muncă, inclusiv în situații cum ar fi cele de transfer de întreprindere, achiziții, fuziuni, concedieri colective, închideri de unități de producție etc.

În cadrul acestui demers de informare și consultare, angajatorul trebuie să țină cont de următoarele aspecte:

- Informarea și consultarea trebuie să aibă loc înainte de implementarea deciziilor respective;

- Angajatorul notificat în scris de angajați / lucrători, în cazul în care aceștia consideră că există o amenințare la adresa locurilor de muncă, are la dispoziție un termen de 10 zile calendaristice de la primirea cererii pentru a iniția procesul de informare și consultare;

- În vederea pregătirii consultării, angajatorii au obligația să transmită, în baza unei solicitări, angajaților / lucrătorilor informațiile necesare pentru a permite examinarea problemei în mod adecvat;

- Deciziile Consiliului de Administrație sau ale altor organe asimilate acestuia privitoare la problemele ce fac obiectul informării și consultării angajaților / lucrătorilor trebuie comunicate în scris acestora, în termen de 2 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței, cu riscul plății unei amenzi între 15 000 lei și 20 000 lei.

De notat, de asemenea, că angajatorul trebuie să invite sindicatul reprezentativ la nivel de unitate sau pe reprezentanții angajaților / lucrătorilor să participe la lucrările Consiliului de administrație sau ale altui organ asimilat acestuia numai dacă se discută probleme de interes profesional și social cu impact asupra angajaților / lucrătorilor.

Contractele colective

Contractele colective pot fi negociate: (i) la nivel de unitate; (ii) la nivel au grupuri de unități; (iii) la nivel de sectoare; și (iv) la nivel national.

Negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 angajaţi/lucrători.

Iniţiativa negocierii colective aparţine oricăruia dintre partenerii sociali. 

Angajatorul are obligația inițierii negocierii colective cu cel puţin 60 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă.

Durata negocierii este, în principiu, de maximum 45 de zile, prin acordul părților, se poate însă conveni o durată mai lungă.

Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părţi. In schimb, nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel superior. La rândul lor, contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile.

Durata valabilității contractului colectiv de muncă

Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 de luni, cu excepţia situaţiei în care contractul colectiv de muncă se încheie pe durata realizării unei lucrări determinate.

Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de prezenta lege, o singură dată, cu cel mult 12 luni.

Contractul colectiv de muncă produce efecte din momentul înregistrării la Inspectoratul teritorial de muncă sau la o dată ulterioară convenită de părți.

În cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, angajatorul sau orice altă parte îndreptăţită să participe la negocierea colectivă poate iniţia negocierea contractului colectiv de muncă în orice moment.

Contractul colectiv de muncă încetează: (a) la împlinirea termenului sau terminarea lucrării pentru care a fost încheiat ; (b) la data dizolvării sau lichidării judiciare a unității; (c) prin acordul părților. Un contract colectiv de muncă nu poate fi denunțat unilateral.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept